ගුරුත්ව තරංග භාවිතයෙන් ප්‍රෝටෝ නියුට්‍රෝන තරුවල පරාමිතීන් හඳුනා ගැනීම...


 


තාරකාවක විකාශය සැලකීමේ දී එය මූලික සාධක දෙකක් මත රඳා පවතී. ආරම්භක ස්කන්ධය හා විකාශන ක්‍රියාවලිය එම ප්‍රධාන සාධක දෙක වේ. මේ අනුව තාරකාවල අවසාන ඵලයන් කිහිපයක් හඳුනාගෙන තිබේ. ඒවා නම් වාමන තාරකා, නියුට්‍රෝන තාරකා සහ කළු කුහර වේ.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 
 


 

 

නව කලාපය කියවීම සඳහා
epaper.upali.lk
වෙබ්‍ අඩවිය වෙත පිවිස නොමිලේ Register වන්න.

     
 
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services