මැයි 18 වැනිදා විදුසර, මුද්‍රිත පුවත්පත වෙනුවට, ඩිජිටල් පුවත්පතක් ලෙස පමණක් ඔබ වෙත ගෙනෙනු ලැබේ‍.
 

නව කලාපය කියවීම සඳහා
epaper.upali.lk
වෙබ්‍ අඩවිය වෙත පිවිස නොමිලේ Register වන්න.


 

     
 
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services