තවමත් උත්තර නැති කෝවිඩ් ප්‍රශ්න...


කෝවිඞ් වසංගතය පැතර ගොස් දැන් මාස ගණනාවක් ගත වී අවසන්. තවමත් දිනපතා ලොව පුරා රෝගීන් හා මරණ වාර්තා වන අතරතුරේ සමහර රටවල් රෝගය පාලනය කරගනිමින් නැවතත් සුපුරුදු කටයුතු ආරම්භ කරන ආකාරය දැකිය හැකියි. කෙසේ වෙතත් කෝවිඞ් වයිරසය අනාගතයේ දී නැවත කෙබදු ආකාරයකට හැසිරෙනු ඇත් ද පැතිර යනු ඇත් ද යන්න ගැන නිශිචිත අනාවැකි කිව නොහැකි.

එයට හේත්ත්තුවුව කෝවිඞ් වයිරසය ගැන අප දන්නා දේට වඩා නො දන්නා දේ බොහෝ වැඩි වීමයි. වයිරසය පිළිබඳ නැඟෙන ප‍්‍රශ්නවල දී නිශ්චිත ඍජු පිළිතුරු වෛද්‍ය ප‍්‍ර‍්‍රජාව ගෙන් නො ලැබෙන්නේ ද මේ අවිනිශ්චිත බව නිසයි. මෙහි දැක්වෙන්නේ  කෝවිඞ් වසංගතය ගැන තවමත් අපට නිවැරදිව උත්තර දී ගැනීමට නො හැකි ප්‍රශ්නාවලියක්.


...

logo3.gif (702 bytes)

 
 


 

logo4.gif (427 bytes)

 

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services