විද්‍යාව ප්‍රචලිත කිරිමේ අභියෝගය ජයගන්නේ කවදා ද?


'විද්‍යාව' යන්නෙහි ලතින් බසින් අර්ථය 'දැනුම'ය. විද්‍යාවට අදාළව සරලතම අර්ථකතනය වන්නේ ද 'පරික්‌ෂාවට ලක්‌ කළ හැකි පැහැදිලි කිරීම් සහිත දැනුම ගොඩනැ`ගීමේ ක්‍රමවේදය' යන්න ය. විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ ම`ගින් විද්‍යාත්මක දැනුම බිහි කළ ද එම දැනුමෙන් නිසි ඵල ලබන්නට නම් එම දැනුම ව්‍යාප්ත කළ යුතු ය. එනම් විද්‍යාව ප්‍රචලිත කළ යුතු ව ඇත. විද්‍යාත්මක ඥනය හුදු රහසක්‌ ව පවතින තාක්‌ එහි ප්‍රයෝජන ලබන්නේ එක්‌කෝ සීමිත පිරිසකි. නැත හොත් කිසිවකු ප්‍රතිලාභ ලබන්නේ නැත. එහෙත් විද්‍යාව ප්‍රචලිත කිරීම ඉතා පහසු හෝ සරල ක්‍රියාදාමයක්‌ ද නො වන්නේ ය.

පර්යේෂකයා, විද්‍යාව ප්‍රචලිත කිරීමට අදාළ රාජ්‍ය දේහ හෝ රාජ්‍ය නො වන සංවිධාන හා ජනමාධ්‍ය මෙහි දී සුසංයෝග විය යුතු ව ඇත. එහෙත් බොහෝ විට මේ පෑහීම සිදු නො වේ.


...

logo3.gif (702 bytes)

 

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services