නිට්‌ටෑ දසුනේ මිථ්‍යාව, ප්‍රබන්ධය හා සත්‍යය

මේ දිනවල නිට්‌ටෑවන් ගැන ජනමාධ්‍යවලින් සීමාව ඉක්‌මවූ ප්‍රචාර සිදු වෙමින් පවතී. පළමුව රූපවාහිනි හා පත්තරවලින් ඇරඹුණ මේ ප්‍රචාරය දැන් ගුවන්විදුලි නාළිකාවලට හා වෙබ් මාධ්‍යවලට ද පැතිර ඇත.

නිට්‌ටෑවන් යෑයි සැලකිය හැකි කුඩා මිනිසුන් විශේෂයක්‌ දුටු බව කියන ගැමියන් පාදක කරගනිමින් මේ කතිකාව වර්ධනය වී තිබේ.

මෑතක දී නිට්‌ටෑවන් පිළිබද ප්‍රබන්ධ කෘතියක්‌ බිහි කළ, ඊට පෙර, මානවයන් පිළිබද ගවේෂණ සිදු කර ඇති සමාජ විද්‍යා පර්යේෂකයකු, මනෝ විද්‍යා උපදේශකයකු හා කථිකාචාර්යවරකු ලෙස අත්දැකීම් ඇති මේ ලේඛකයාට පැවසිය හැක්‌කේ මේ නිට්‌ටෑවන් දුටු බවට කියෑවෙන කතාව පට්‌ටපල් බොරුවක්‌ වීමට පවතින ඉඩකඩ වැඩි බවයි.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services