මැඩගස්‌කරයේ අලි කුරුල්ලන් වඳ වීමට මිනිසුන් හේතුවක්‌

අලි කුරුල්ලන් ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ මිහිතලයේ ජීවත් වූ විශාලතම පක්ෂී විශේෂ ලෙස දැනට හඳුනාගෙන ඇති පක්ෂී විශේෂ කිහිපයකි. මේ පක්ෂීන් අතීතයේ දී මැඩගස්‌කරයේ සුලබ ව දැකිය හැකි වූ පක්ෂී විශේෂ වූ අතර පසු කලක වඳ වී ගොස්‌ ඇත. පෙනුමෙන් පැස්‌බරකු වැනි වූ පක්ෂීන් වන මේ අලි කුරුල්ලන් යනුවෙන් පොදුවේ හැඳින්වෙන්නේ Aepyornis, Mullerornis හා Vorombe යන විශේෂ තුනට අයත් පක්ෂී විශේෂ 9 දෙනෙකි. උසින් මීටර් 3ක්‌ පමණ වන මේ පක්ෂීන් බරින් ටොන් භාගයක්‌ පමණ වූ බව ගණන් බලා ඇත. ඔවුන්ගේ බිත්තර ඇතැම් ඩයිනසෝර සත්ත්වයන්ගේ බිත්තරවලට ද වඩා විශාල වූ බවක්‌ පැවසෙයි.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services