තාක්ෂණික පරිණාමයේ මානව විපරිණාමය

"තාක්ෂණය දෙපැත්ත කැපෙන කඩුවක්‌ වැනි ය" යන්න නිතර කියෑවෙන කියමනක්‌. බොහෝ තාක්ෂණික උපාංග නිර්මාණය වන්නේ මිනිසාගේ කටයුතු පහසු කරගැනීමට වුවත් ඒවා නිසා අහිතකර බලපෑම් ද ඇති වන බව රහසක්‌ නො වෙයි. එහෙත් ඒ නිසා තාක්ෂණය අතහැර පසුගාමී මාවතක යන්නට අපට බැහැ. කෙසේ නමුත් ඒවායෙන් ඇති විය හැකි අහිතකර බලපෑම පිළිබඳව ද සවිඥානික වී සිටීම වැදගත්. එය අප ව අන්ධයන් සේ, එන එන අලුත් තාක්ෂණික උපාංග හා සේවාවන් පසුපස ගොස්‌ බොරු වළක වැටීමට ඇති ඉඩ වළක්‌වනවා. තාක්ෂණයෙන් ඇති විය අහිතකර ප්‍රතිවිපාක ගැන මේ ලිපිය ඉදිරිපත් වන්නේ එම අදහසින්.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services