රැකගත යුතු වෙරළාසන්න තෙත් බිම්

මෑතක දී සිදු කෙරුණු අධ්‍යයනයක්‌ මඟින්, ශ්‍රී ලංකාව වැනි මහ සමුදුරෙන් වට වූ රාජ්‍යයන්ට අතිශය වැදගත් කරුණක්‌ අනාවරණය කොට තිබේ. එනම් වෙරළාසන්න තෙත් බිම් යනු ගෝලීය දේශගුණික විපර්යාසයට එදිරි ව වන අතිශයින් ම ප්‍රශස්‌ත සමුද්‍රීය ජෛව පද්ධති අතරින් සුවිශේෂී ම පද්ධතියක්‌ වන බව ය. වර්ෂ 1990 ඔක්‌තෝබර් 15 වැනි දින සිට ලෝක තෙත් බිම් සම්මුතියේ සාමාජිකයකු වන ශ්‍රී ලංකාව තුළ, ජාත්‍යන්තර වැදගත්කමින් යුත් රැම්සාර් තෙත් බිම් 06ක්‌ පවත්නේ, හෙක්‌ටයාර 198,172ක පෘෂ්ඨීය භූ වපසරියක්‌ ආවරණය කරමිනි.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

 
     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services