මෙරට පාරිසරික බලපෑම් තක්‌සේරු වාර්තා ක්‍රියාවලියේ ඌනතා

ශ්‍රී ලාංකිකයකු වන අරෝෂ් බුද්ධික හපුආරච්චි විසින් සිය ආචාර්ය උපාධිය සදහා ලින්කන් විශ්වවිද්‍යාලයට ඉදිරිපත් කරන ලද නිබන්ධයට පාදක වී ඇත්තේ පාරිසරික බලපෑම් තක්‌සේරු වාර්තා (EIA) මගින් සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට ලැබෙන දායකත්වයයි. Effectiveness Of Enviromental Impact Assesment මැයෙන් වූ මේ අධ්‍යයනයේ දී ඔහු රටවල් දෙකක්‌ තෝරාගෙන තිබේ. ඒ ශ්‍රී ලංකාව හා නවසීලන්තයයි. ශ්‍රී ලංකාවට අදාළ පර්යේෂණයේ දී පර්යේෂකයා පෙන්වා දෙන්නේ මේ තක්‌සේරු වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමේ අරමුණ ඉතා යහපත් වුව ද ඒවා ක්‍රියාත්මක වන අකාරයේ දොaෂ හේතු කොටගෙන එම අපේක්‌ෂිත අරමුණ ඉටු ව නැති බවයි. එහෙත් එයින් ඇගවෙන්නේ මේ වාර්තා ක්‍රමය අසාර්ථක බව නො ව මේ ක්‍රමය වඩාත් ප්‍රායෝගික ව ක්‍රියාත්මක කරවීමට පියවර ගත යුතු බවයි.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

 
     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services