ආස්‍රDති විජලනය (Osmotic Dehydration) සහ අළු පුහුල් දෝසි

ආහාර වියළීම හා විජලනය මානව ඉතිහාසයේ ප්‍රථම ආහාර පරිරක්‌ෂණ ක්‍රම ලෙසට සලකනු ලැබේ. අපේ ආදිවාසී ජනතාව ආහාර කල් තබාගැනීම (ආහාර පරිරක්‌ෂණය - Food Preservation) සඳහා ආහාර මී පැණි තුළ ගිල්වා තබන ලදි. මෙහි දී, මී පැණිවල අඩංගු අධි සීනි සාන්ද්‍රණය හේතුවෙන් ආහාරය සමන්විත වන සෛලයන්හි ප්ලාස්‌ම පටලයන් හරහා ජල අංශු පිටතට පැමිණෙයි (ආස්‍රDතිය - Osmosis). මේ ආහාරය නරක්‌ කිරීමට බොහොමයක්‌ ම ක්‌ෂqද්‍ර ජීවීන්ට එහි වර්ධනය වීම මූලික කාරණා දෙකක්‌ නිසා අසීරු ය. එනම්, ඔවුන් ද ආස්‍රDතිය නිසා විජලනයට පත් වීම හා ඔවුන්ගේ වාසයට අවශ්‍ය, ලබාගත හැකි ජල ප්‍රමාණයක්‌ නොමැති වීම (Low Water Activity, aw).

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services