ස්‌වාභාවික විපත් කළමනාකරණයේ දුර්වලතා

පාරිසරික සාධක ආපදාකාරී වීමට එක්‌ හේතුවක්‌ වන්නේ මිනිස්‌ පරිණාමයේ වසර දස දහසක පමණ මෑත ඉතිහාසය තුළ සිදු වී ඇති සංස්‌කෘතිමය දියුණුව බව ඉතා පැහැදිලි ය. ආදි මිනිසාට පාරිසරික සාධකවල තීව්‍රතාවන් සහ විචල්‍ය පිළිබඳව ස්‌වාභාවික ලෙස ලැබුණු ඉගිය නව ජීවන රටාවක්‌ තුළ නව සංස්‌කෘතීන්වලට ගැති ව ජීවත් වීමත් සමග දුර්වල වීම එක්‌ පසෙක තිබිය දී, ආදි මිනිසා ස්‌වභාවධර්මයට ගැළපෙන පරිදි වාසය කිරීම වෙනුවට සංස්‌කෘතික ලෙස දියුණු යෑයි කියාගන්නා මිනිසා ආපදාකාරී පරිසරවල, කෘත්‍රිම වාසස්‌ථානවල වාසය කිරීම ස්‌වාභාවික ආපදාවලට ගොදුරු වීමට බලපාන තවත් සාධකයක්‌ වී ඇත.

යථාර්ථය එසේ තිබිය දී මිනිසුන්ට සහ සත්ත්වයන්ට පමණක්‌ නො ව, පාරිසරික සාධක බහුතරයක්‌ කාලගුණ සහ දේශගුණ සාධක බව හදුනාගෙන බොහෝ කලක්‌ ව ඇති අතර, එම සාධක අනුව අද වන විට අපට මුහුණ දීමට සිදු වන ආපදා හෙවත් ව්‍යසන කළමනාකරණය (Disaster Management) විෂයක්‌ ලෙස හැදැරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සම්පාදනය වී ඇත. රාජ්‍යයන් රැසකට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්‌ථාන (Desaster Management Centre) පිහිටුවා ඇති අතර විශ්වවිද්‍යාල මට්‌ටමේ පවා ආපදා කළමනාකරණ විශේෂ උපාධි පාඨමාලා පැවැත්වේ.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services