අලි - මිනිස්‌ ගැටුම් 'පාලනය' වෙනුවට 'ප්‍රවර්ධනය' කාගේ වුවමනාවට ද?

මෙරට අලි ඇතුන් සම්බන්ධයෙන් කලක සිට ම අසන්නට දකින්නට ලැබෙන්නේ සතුටුදායක පුවත් නො වේ. ගල්ගමුවේ දළ පූට්‌ටුවා සහ තවත් දළ ඇතුන් හා වන අලින් ගණනාවක්‌ ඝාතනය වූ පුවත් පසුගිය ඉතා කෙටි කාලසීමාව පුරාවට ද වාර්තා වුණේ එහි ප්‍රතිඵලයක්‌ වශයෙනි. ඒ මතු ද නො ව වන අලි වාස භූමි අවට දිවි ගෙවූ අසරණ ගැමියන් ගේ ජීවිත හා දේපළ වන අලින් අතින් විනාශ වීම පිළිබඳ ව නැෙගන චෝදනා ද අඩුවක්‌ නැත. මෙවැනි තත්ත්වයක්‌ තුළ ආණ්‌ඩුව විසින් අලි - මිනිස්‌ ගැටුම පාලනය සඳහා ක්‍රියාවට නඟනු ලබන කෙටි - මධ්‍ය හා දීර්ඝකාලීන විසඳුම් යෝජනා පිළිබඳ ව සියල්ලෝ ම විමසති. එහෙත් ආණ්‌ඩුව පැත්තෙන් ක්‍රියාවට නැඟෙන බොහෝ අමනෝඥ තීරණ අලි - මිනිස්‌ ගැටුම් 'පාලනය' වෙනුවට 'ප්‍රවර්ධනය' කිරීමට ඉවහල් වන බව කණගාටුවෙන් නමුත් ප්‍රකාශ කිරීමට සිදු වේ. එහි ආසන්නතම සිදුවීම වශයෙන් රටක්‌ හඬවමින් ඝාතනයට ලක්‌ වූ අන්ධ ඇත් රජු උපන් බිමේ ම උපන්, ගල්ගමුවේ තනි දළයා හෙවත් 'චණ්‌ඩි' තුන්වැනි වරටත් උගේ පාරම්පරික වාසභූමියෙන් අල්ලා හිරකරුවකු බවට පත් කිරීම හැඳින්විය හැකි ය.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services