හරිත ගොඩනැඟිලිවල අභ්‍යන්තර පරිසරයෙන් එහි වාසය කරන්නන් ගේ ඵලදායිතාවට ඇති වන බලපෑම

ශ්‍රී ලංකා තරුණ විද්‍යාඥයන් ගේ ඇකඩමිය (SLAYS) මඟින් ජාතික විද්‍යා පදනම (NSF) සහ විද්‍යා, තාක්‌ෂණ හා නවෝත්පාදන සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලය (COSTI ආයතනය) සමඟ එක්‌ ව සංවිධානය කළ 3MT තරගයේ (3 Minute Thesis Competition) අවසන් වටය සඳහා තේරුණු තරුණ විද්‍යාඥයන් ගේ පර්යේෂණ පිළිබඳ තොරතුරු මේ ලිපි පෙළ මඟින් ඉදිරිපත් කෙරෙයි.

ඔබ වාසය කරන ගොඩනැඟිල්ලේ අභ්‍යන්තර පරිසරය ඔබගේ ඵලදායිතාවට බලපාන බව ඔබට කෙදිනක හෝ සිතී තිබෙනවා ද? ඔව්, ඔබ නො සිතුවාට ඵලදායිතාවට එයින් සැලකිය යුතු බලපෑමක්‌ එල්ල කරනවා. මෙවර ශ්‍රී ලාංකීය පර්යේෂණ තුළින් අප ඉදිරිපත් කරන්නේ ගොඩනැඟිල්ලේ අභ්‍යන්තර පරිසරය සහ සේවකයන් ගේ ඵලදායිතාව අතර ඇති සම්බන්ධය පිළිබඳව සොයා බැලුණු පර්යේෂණයක්‌.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services