සදිය හා රසදිය භාවිතය පිළිබඳ තොරතුරු බිඳක්‌

රසදිය කාමර උෂ්ණත්වයේ දී ද්‍රව තත්ත්වයේ පවතින බැර ලෝහයක්‌ වේ. රිදී පැහැති ය. Hg යන රසායනික නාමයෙන් හඳුන්වන මේ ලෝහයට එම නාමය ලැබී ඇත්තේ ග්‍රීක Hydrogarum හෙවත් 'දියරමය රිදී' යන්නෙනි.

රසදිය ලබාගන්නේ කෙසේ ද?

රසදිය, ස්‌වභාවිකව පෘථිවි කබොලෙහි දක්‌නට ඇති අතර, 'සිනබාර්' නම් රතු පැහැති පාෂාණය රසදිය අඩංගු ලවණයක්‌ ලෙස බහුලව දක්‌නට හැකි ය. රසදිය ලබාගන්නේ ආකරවලිනි. රසදිය ආකර වැඩි වශයෙන් චීනය, ලතින් අමෙරිකානු රටවල දක්‌නට ලැබේ.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services