සූර්ය PV පැනල නිෂ්පාදනය

සූර්ය PV පද්ධතියක ඇති කොටස්‌ පිළිබඳව මූලික අවබෝධයක්‌ සහ ඒවා සම්බන්ධ කරන්නේ කුමන තැනට ද, අවශ්‍ය වන්නේ කුමන කාර්ය කිරීමට ද යන්න ලිපියෙන් ඔබට පහදා දෙයි.

සූර්ය PV පැනල සූර්ය PV පද්ධතියක වැදගත් ම අංගයයි. විකිපීඩියා ‘List of types of solar cells' පිටුවට ගිය හොත් වර්මානයේ ඇති සූර්ය පැනල වර්ග කෙතරම් ද යන්න දැක ඔබව මවිත වනු ඇත. ඒවායින් බොහොමයක්‌ ඇත්තේ ආරම්භක අවධියේ වන අතර අප මේ පස්‌වැනි ලිපියෙන් දක්‌වන්නේ වාණිජ මට්‌ටමෙන් සාර්ථකත්වයට පත් වූ තරගකාරී මිල ගණන්වලට ගත හැකි සූර්ය පැනල වර්ග තුනක්‌ පිළිබඳව පමණි.

   

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services