බක්‌ මහේ මිනීමැරුමට මමත් හවුල්!

බක්‌ මහේ සිද්ධ වුණ ඒ සමූහ මිනීමැරුමට ඔබ වගකිව යුතු නැතැයි ඔබට කිව හැකි ද? මාත් ඔබත් අපි කවුරුත් එයට වගකිව යුතු නො වේ ද?

සිංහල අලුත් අවුරුද්ද උදාවත් එක්‌ක මීතොටමුල්ල 'කුණු කන්ද' ඒ අවට ජීවත් වුණ අසරණ මිනිසුන් ගේ හිස මතට කඩා වැටුණේ 'සංවර්ධනයේ' හා 'දියුණුවේ' උරුමක්‌කරුවන් වූ අපේ කෙරුවාවේ තවත් එක්‌ පැතිකඩක්‌ අපට අපේ ඇස්‌ පනාපිට ම පසක්‌ කරමිනි. අනුන් ගේ කුණු කන්දකට සිය ගෙල තැබීමට සිදු වූ මේ අසරණ මිනිසුන් ගේ ඉරණම කියාපාන්නේ එක අතකින් බටහිර සංවර්ධනයේ විසම බව ය. අනෙක්‌ අතට බටහිර සංවර්ධනය ක්‍රියාවට නැංවීමේ දී සිදු වන බලහත්කාරකම් ය. එක්‌ තැනක සංවර්ධනය වෙනුවෙන් එක ම රටේ වුව තවත් තැනක්‌ දූෂණයට ලක්‌ වීම හා විනාශයට පත් වීම, පරිසරය සූරාකෑමෙන් තොර නො වූ බටහිර සංවර්ධනයේ අනිවාර්ය වූ අංගයකි.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

 
     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services