නූතන රොබෝ තාක්‌ෂණය සමග වෙනස්‌ වන ලෝකය

ලොව වේගයෙන් දියුණු වන තාක්‌ෂණයන් අතරින් රොබෝ තාක්‌ෂණය හිමි කරගන්නේ මූලික ස්‌ථානයකි. ඉංජිනේරු තාක්‌ෂණයේ එක්‌ ප්‍රධාන අංගයක්‌ වන මෙහි රොබෝවන් සැලසුම් කිරීම, නිර්මාණය, ක්‍රියා කරවීම සහ විවිධ කටයුතු සඳහා යොදාගැනීම ඇතුළත් වේ.

බොහෝ විට 'රොබෝවන්' ලෙස හැඳින්වූ විට අපට සිහි වන්නේ මනුෂ්‍යයන් මෙන් කටයුතු කිරීමට හැකි අයුරින් නිපදවූ 'යන්ත්‍ර' වුවත් අද මෙය වෙනස්‌ වී, එක්‌ එක්‌ කාර්යයට විශේෂ වූ රොබෝවරුන් දැකිය හැකි ය. මිනිසුන්ට කිරීමට අපහසු බොහොමයක්‌ කටයුතු මේ යන්ත්‍රානුසාර බුද්ධියට කිරීමට ඇති හැකියාව, රොබෝ තාක්‌ෂණය මෙතරම් ප්‍රචලිත වීමට හේතුව වී ඇත. බෝම්බ හඳුනාගැනීම සහ නිෂ්ක්‍රිය කිරීම, මිනිස්‌ සිරුරේ අභ්‍යන්තරය ගවේෂණය කිරීම, සැත්කම් සිදු කිරීම සහ ඔත්තු බැලීම යනාදිය මේ තාක්‌ෂණය යොදාගන්නා අවස්‌ථා කිහිපයකි.

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services