හත් වැනි ආවර්තය දැන් සම්පූර්ණයි

ආවර්තිතා වගුවේ 113, 115, 117 සහ 118 වැනි මූලද්‍රව්‍යවල නිල නාමයන් පසුගිය 2016, නොවැම්බර් 30 වැනි දා නිකුත් වූ ශුද්ධ හා ව්‍යවහාරික රසායනික විද්‍යාව පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සංගමය (IUPAC) මාධ්‍ය නිවේදනයක්‌ මගින් ලොවට හෙළි කළා. ඒ අනුව එකී නාමයන් 2016 නොවැම්බර් 18 වැනි දින අනුමත කරනු ලැබ තිබුණා. පුරා මාස 05ක්‌ මහජන නිරීක්‌ෂණයට හා අදහස්‌වලට විවෘත කර තිබූ නාමයන් අදාළ කාලසීමාව අවසන මෙලෙස සම්මත කරනු ලැබුවා. ඒවා නම්,

ආවර්තිතා වගුවේ 113 වැනි මූලද්‍රව්‍යය ලෙස

Nihonium - සංකේතය Nh

ආවර්තිතා වගුවේ 115 වැනි මූලද්‍රව්‍ය ලෙස

Moscovium - සංකේතය Mc

ආවර්තිතා වගුවේ 117 වැනි මූලද්‍රව්‍යය ලෙස Tennessine - සංකේතය Ts

ආවර්තිතා වගුවේ 118 වැනි මූලද්‍රව්‍යය ලෙස Oganesson - සංකේතය Og

...
 

logo3.gif (702 bytes)

 

logo4.gif (427 bytes)

     
 
 
 
 

 

ulogo.jpg (6856 bytes)
Produced by
Upali Newspapers Private Limited
Your comments to
Editor  | Webmaster  | Manager Internet Operations
powered by
Lanka Com Services